Kategorie

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WIKTOR-SKLEP.PL


Rozdział I
Postanowienia  wstępne .
§ 1. Informacje wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), wspólny dla Usługodawcy i Sprzedawcy, określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.wiktor-sklep.pl, pełniącym funkcje sklepu internetowego, zwanym dalej „Serwisem”, a także zasady i warunki sprzedaży Produktów w sklepie internetowym przez Sprzedawcę (dalej: „Sklep”).
2. Serwis prowadzony jest przez FHU WIKTOR BARBARA HANKO („Usługodawca”) z siedzibą w Białej ul.Opolska 36, 48-210 Biała , NIP: 755-155-39-51 , adres e-mail: esklep@fhu-wiktor.pl , nr tel.: +48 77 438 80 51 (w Dni Robocze, w godzinach od 7.00 do 16.00, soboty 7.00 do 13.00) – będąca jego administratorem i Usługodawcą.
3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy (dalej: „Umowa”) zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp. , które jednak nie mogą naruszać obowiązującego prawa, ani być sprzeczne z dobrymi obyczajami.


§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenie i zwroty mają następujące znaczenie:

1) Cena - opłata należna Sprzedawcy za Produkty lub Towar udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu lub Towaru;
2) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3) Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
4) Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie, przeznaczony do złożenia Zamówienia, w tym poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
5) Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;
6) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
7) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
8) Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów lub Towarów;
9) Koszyk - element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, wersja Produktu, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
10) Login – adres e-mail Użytkownika konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji;
11) Produkt – aktualnie dostępny w Sklepie produkt – zapewniany przez Sprzedawcę;
12) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.);
13) Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług, składanie Zamówień oraz zakup Produktów lub Towarów;
14) Towar - produkt w postaci materialnej (rzecz) – zapewniane przez Sprzedawcę;
15) Sklep – sklep internetowy dostępny dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę;
16) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, a także Umowa Sprzedaży;
17) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Towaru dostępnego w Sklepie, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą;
18) Usługi – świadczenia i narzędzia udostępniane Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie założenie Konta i korzystania z niego w celu m.in. zawierania Umów Sprzedaży – na zasadach określonych w Regulaminie;
19) Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
20) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług - na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym ze Sklepu, oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana;
21) Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
22) Zawartość - wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, zdjęcia itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu.

 23) Stan-Zamówienie telefoniczne – produkt, towar który aktualnie nie występuje w magazynie Serwisu.


§ 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin, opracowany wspólnie przez Usługodawcę i Sprzedawcę, określa w szczególności zasady:

 

 • 1) świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym zgodnie z Regulaminem;

 • 2) nabywania Produktów lub Towarów, w tym zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikami;

 • 3) zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.

 

2. Nabywanie Produktów, w tym zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) na podstawie Umowy.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie Konta w Serwisie wymaga akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Rozdział II

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Usług

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinni dysponować:

 

 • 1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

 • 2) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

 

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
3. Usługodawca zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym zobowiązany jest poinformować Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: esklep@fhu-wiktor.pl .


§ 5 Zawarcie Umowy.

1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
2. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronach informacji i danych, w tym informacji o Produktach lub Towarach aktualnie dostępnych za pośrednictwem Serwisu nie wymaga Rejestracji i jest bezpłatne. Umowa jest w takim przypadku zawierana każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu.
3. W celu uzyskania możliwości składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne jest dokonanie Rejestracji przez Użytkownika, obejmującej dyspozycję założenia Konta składaną Usługodawcy przez Użytkownika. W ramach korzystania z Konta Użytkownik ma także możliwość m.in.: korzystania z kilku adresów dostawy, śledzenia statusu Zamówienia, dodawanie , usuwanie Produktów lub Towarów w schowku , koszyku.
4. Rejestracja i założenie Konta są nieodpłatne.
5. W celu dokonania Rejestracji i założenia Konta niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje obowiązkowo w polach oznaczonych gwiazdką następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail jako Login, Hasło, adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu, Hasło, a w przypadku przedsiębiorców i innych instytucji: także firmę i NIP.
6. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym z Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest niezbędne dla skutecznej Rejestracji.
7. Zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w odnośnym Formularzu dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto nie naruszają praw innych osób lub podmiotów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów - z zastrzeżeniem ust. 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
8. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie Konta w Serwisie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
9. Usługodawca może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
10. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Usługodawcy o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług, w tym sprzedaży Produktów lub Towarów.
11. Umowa, w ramach której Użytkownik korzysta z Konta, zostaje zawarta na czas nie określony z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę założenia Konta, o którym mowa w ust. 8.
12. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
13. Usługi świadczone są nieodpłatnie i obejmują:
1) udostępnianie Konta Użytkownikowi;
2) zapewnienie możliwości korzystania ze Sklepu w celu składania w nim Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży.


§ 6 Odpowiedzialność

1. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa Usługodawcy lub Sprzedawcy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
3. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Loginu oraz Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.
4. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o utracie Loginu lub Hasła, a także o możliwym wejściu w ich posiadanie przez osobę trzecią. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.
5. Usługodawca i Sprzedawca są jedynie dystrybutorami Produktów lub Towarów dostępnych w ramach Serwisu, nie są zaś ich producentami. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione w tym zakresie przez osoby trzecie, z uwzględnieniem Produktów lub Towarów oferowanych w ramach Serwisu, są własnością lub pochodzą od odpowiedniego uprawnionego podmiotu (np. autora ). Usługodawca ani Sprzedawca nie gwarantuje w szczególności użyteczności informacji zawartych w Produktach lub Towarach ani nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z posłużenia się nimi.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Usługodawca zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
9. Usługodawca, ani Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z przepisami obowiązującego prawa lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także za działania Użytkownika wymienione w niniejszym paragrafie.


§ 7 Rozwiązanie Umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Konta, składając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie, z wskazaniem jakiego Konta ono dotyczy - na adres e-mail określony w § 4 ust. 4. Będzie to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika i usunięciem tego Konta.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy w zakresie korzystanie z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług, zablokowania dostępu do Konta, a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5
4. Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach Rejestracji, wskazując jakiego Konta ono dotyczy.
5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.


Rozdział III

Umowa Sprzedaży

§ 8 Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Sprzedawca reklamuje Produkty o raz Towary w Sklepie, podając istotne cechy Produktu lub Towaru, w szczególności cenę netto i brutto Produktu lub Towaru.
2. Umieszczenie Produktu lub Towaru w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zakupu Produktu lub Towaru złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.
3. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne.
4. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu lub Towaru za pośrednictwem Serwisu jest dokonanie Rejestracji, a w przypadku posiadania już Konta może to nastąpić po zalogowaniu się w Serwisie.
5. Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo zmian w zakresie Produktów lub Towarów prezentowanych na stronach Serwisu.
6. W ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Sklepu, dostępne są następujące rodzaje Produktów i Towarów

 

 • części zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych

 • odzież ochronna i

 • akumulatory

 • oleje i płyny eksploatacyjne

 • śruby i nakrętki

 • pasze

 • folie, siatki i sznurki rolnicze

 • zabawki

 • przewody hydrauliczne i elementy hydrauliki siłowej

 

7. Złożenie Zamówienia wymaga w szczególności określenia Produktu lub Towaru dodanego do Koszyka, liczby sztuk, sposobu płatności i formy dostawy.
8. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 13:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.
9. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Użytkownika Zamówienia, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie.
10. Niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w Zamówieniu, jak i danych Użytkownika. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem.
11. W razie błędów w Zamówieniu lub w danych Użytkownika, Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Użytkownikiem lub niemożności poprawienia błędów, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika. W razie zapłacenia przez Użytkownika ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.
12. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie Produkty i Towary były dostępne. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Użytkownika Zamówienia na Produkt lub Towar aktualnie niedostępny w Sklepie, Umowa Sprzedaży wygasa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego Ceny, Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy.
13. Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
14. Użytkownicy żądający wystawienia faktury mogą również, zaznaczając taką opcję, odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
15. W przypadku płatności przelewem każdy Użytkownik nabywający w Sklepie Produkt, niewymagający wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera , który wyraził na to zgodę, o której mowa w ust. 14, otrzymuje e-mailem fakturę w postaci pliku PDF lub JPG. W przypadku braku takiej zgody otrzyma fakturę papierową.


§ 9 Płatności

1. Dla każdego Zamówienia złożonego przez Użytkownika obowiązuje Cena podana przy zamawianym Produkcie lub Towarze w momencie złożenia Zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
2. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zakupu Produktu lub Towaru, a koszt dostarczenia Towaru jest określany przy dokonywaniu Zamówienia.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów lub Towarów.
4. Usługodawca oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo zmiany Cen Produktów lub Towarów. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.
5. Użytkownik może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę, dostępnych w Serwisie w chwili składania Zamówienia sposobów płatności, w tym: płatność gotówką przy odbiorze Towaru, płatność przelewem elektronicznym.
8. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zakupione Produkty lub Towary i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zapłaty pełnej Ceny w terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Jeżeli Użytkownik zapłacił część Ceny, Sprzedawca zwraca mu wpłaconą kwotę.
9. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego numeru Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Użytkownikiem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ust. 8 powyżej będzie anulowane.

 

10. Wszelkie płatności za zamówiony towar należy kierować na poniższe dane :

 

ING Bank Śląski
Oddział w Prudniku
ul.Rynek 8 48-200 Prudnik


 

dla wpłat w PLN:  18 1050 1490 1000 0090 6757 4682

 
§ 10 Dostawa Towaru

1. Użytkownik składając Zamówienie na Towar, dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera).
2. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Produkt. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego Zamówienia.
3. Koszt dostawy ponosi Użytkownik, chyba że Sprzedawca określi to odmiennie w Sklepie.
4. W przypadku dokonania zamówienia na kilka Towarów, Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Towarów do Użytkownika w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
5. Sprzedawca wysyła Towary w terminie 3 dni roboczych:

 

 • 1) od dnia złożenia Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze Towaru;

 • 2) od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

 

6. Dostawa następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego, zgodnie z aktualną informacją udzielaną w Serwisie w dacie składania Zamówienia (Poczta Polska lub kurier).
7. Przeniesienie własności Towaru na Użytkownika następuje w momencie odbioru przez niego Towaru.

§ 11 Infolinia

1. Sprzedawca uruchomił dla Użytkowników infolinię o numerze telefonu 77 438 80 51 („Infolinia”).
2. Za pośrednictwem Infolinii Użytkownik może w każdym momencie uzyskać informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu i dotyczące złożonego przez niego Zamówienia .
3. Infolinia nie służy do składania reklamacji .
4. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00, w Dni Robocze.
5. Koszt połączenia z infolinią określa cennik właściwego operatora.


§ 12 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy Sprzedaży (rezygnacji z Produktu lub Towaru) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, w terminie 14 dni od dnia: zawarcia tej Umowy w odniesieniu do Produktu; w odniesieniu do Towaru: od dnia wydania Towaru (odebrania przesyłki), a w przypadku Towaru (rzeczy) dostarczanego osobno, partiami lub w częściach: od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu – z zastrzeżeniem ust.8. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: FHU Wiktor ul. Opolska 36 , 48-210 Biała, wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: esklep@fhu-wiktor.pl , określony w § 4 ust. 4). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy.

 

- WZÓR -

 

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

WIKTOR Firma Handlowo-Usługowa

 

Barbara Hankoul. Opolska 36

 

48-210 Biała

 

tel: 77438 80 51

 

e-mail: esklep@fhu-wiktor.pl

 

 

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury lub paragonu: ……………................

 

Imię i Nazwisko konsumenta ……………………………………………………………

 

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ………………………………………………………....

 

Kod pocztowy, miasto: …………………………………………………………….........

 

Data zawarcia umowy(1)/ odbioru(2) ………………………………………………….

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer (3):

 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _

 

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

 

Produktów w Sklepie Internetowym FHU WIKTOR :

 

 

 

L.p. Nazwa Towaru/Usługi Dodatkowej/ Symbol Ilość sztuk

 

 

 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _

 

 

 

 

 

Zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:

 

WIKTOR Firma Handlowo-Usługowa

 

Barbara Hanko ul. Opolska 36 48-210 Biała

 

 

 

Oświadczenie należy wysłać na powyższy adres lub e-mail: esklep@fhu-wiktor.pl

 

 

 

 

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

 

 

………………………………

 

Data i podpis Konsumenta

 

1 podać, jeżeli umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych

 

2 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru

 

3 numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży. Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody;

 

 

 

 

 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Sprzedawcy określony w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (jak np. kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Towar powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „ZWROT”
5. Sprzedawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru dostępny w ramach Sklepu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 5, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu lub Towaru, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do takiej Umowy:

 

 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 


§ 13. Komunikacja

Do odbioru wszelkich oświadczeń składanych Sprzedawcy przez Użytkownika upoważniony jest Usługodawca. Usługodawca jest uprawniony również do składania oświadczeń w odpowiedzi na oświadczenia Użytkownika związane z Umową Sprzedaży.

 

 

 
§ 14. Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Usługodawcę lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem lub z Umową Sprzedaży, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy.
2. Do odbioru wszelkich oświadczeń składanych przez Użytkowników wobec Sprzedawcy upoważniony jest Usługodawca. Usługodawca jest uprawniony również do składania w imieniu Sprzedawcy oświadczeń w odpowiedzi na wszelkie oświadczenia Użytkowników związane z Umową Sprzedaży. Przy czym Usługodawca przetwarza w tym zakresie i celu dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia mu przez Sprzedawcę przetwarzania tych danych na podstawie art. 31 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
3. Za reklamacje dotyczące Produktów oraz Towarów odpowiedzialny jest Sprzedawca.
4. Sprzedawca zobowiązany zapewnić Użytkownikowi Produkt lub Towar bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu lub Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia).
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Użytkownikowi.
6. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady.
7. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze (rzeczy) sprzedanej w tej samej chwili.
9. Jeżeli Produkt lub Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt lub Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt lub Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru lub Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
10. Jeżeli Towar lub Produkt ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru lub Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru lub Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
12. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli jego wada jest nieistotna.
13. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail esklep@fhu-wiktor.pl z dowodem jego zakupu w Sklepie.
14. W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 : FHU Wiktor Barbara Hanko ul. Opolska 36 , 48-210 Biała. Towar powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Towarem elementy dodatkowe. Do przesyłki z Towarem Użytkownik zobowiązany jest dołączyć otrzymaną fakturę lub rachunek dokumentujący zakup Towaru w Sklepie.
15. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres pocztowy: zamieszkania lub inny do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
16. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika przy składaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Towaru za niezasadną, Sprzedawca odsyła Towar na adres podany przez Użytkownika.
17. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oznacza to, iż jego żądania zostały uznane za uzasadnione.
18. Jeżeli do Produktu lub Towaru dołączona jest gwarancja, Użytkownik może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.


Rozdział IV

Dane osobowe Użytkowników

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) Użytkowników będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji, jest: w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, w tym w zakresie reklamacji – Usługodawca, a w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży, w tym w zakresie reklamacji, a także w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży – Sprzedawca.
2. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, w szczególności na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy, w celu prawidłowej realizacji Usług.
3. Usługodawca i Sprzedawca, każdy w swoim zakresie, dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, w tym dla wykonania Umowy, w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów odpowiednio: Usługodawcy lub Sprzedawcy, jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług odpowiednio: Usługodawcy lub Sprzedawcy, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy (lub od określonych podmiotów np. współpracujących z Usługodawcą lub ze Sprzedawcą) drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym, bądź w Formularzu Zamówienia, lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację, w tym złożenie Zamówienia. Usługodawca, a także Sprzedawca, jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem, informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Konta i Usług, bądź po wykonaniu Umowy Sprzedaży. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
6. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca i Sprzedawca, odpowiednio do zakresu ich obowiązków jako administratorów danych Użytkowników, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformują go w szczególności jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.
8. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 6 jest tożsame z usunięciem Konta oraz adresu e-mail Użytkownika, na który Usługodawca dotychczas przesyłał materiały marketingowe Usługodawcy.
9. Odpowiednio: Usługodawca lub Sprzedawca, może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy Sprzedaży lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
11. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 

 • 1) nazwisko i imię Kupującego/firmę;

 • 2) numer NIP;

 • 3) adres zamieszkania lub do korespondencji;

 • 4) adres poczty elektronicznej;

 • 5) numer telefonu;

 

12. Udostępniając Formularz Rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy w zakresie korzystania z Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług.
13. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 

 • 1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu;

 • 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;

 • 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

 • 4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

 

14. FHU WIKTOR może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer FHU WIKTOR na komputerze użytkownika, które serwer FHU WIKTOR może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisów FHU WIKTOR , FHU WIKTOR może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalami) a współpracującymi z FHU WIKTOR innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług FHU WIKTOR. Jednocześnie FHU WIKTOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach FHU WIKTOR (Serwisu).
15. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są ponadto w obowiązującej Usługodawcę i odpowiednio Sprzedawcę Polityce prywatności

Rozdział V

Własność Intelektualna

§ 16. Prawa w zakresie własności intelektualnej

1. Prawa majątkowe do Zawartości, w tym prawa własności intelektualnej przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług: Usługodawcy lub podmiotom współpracującym z Usługodawcą w tym zakresie. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody Usługodawcy lub odpowiedniego partnera Usługodawcy jest zabronione.
2. Podmiotem autorskich praw majątkowych do plików ze zdjęciami i opisami produktów jest Usługodawca. Zabrania się przekazywania przez Użytkowników udostępnionych im plików z Produktami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości, kopiowania itp.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Regulamin uwzględnia stan prawny wynikający z Ustawy o prawach Konsumenta.
2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
3. Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów lub Towarów zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności – z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
5. Do Umowy Sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Użytkownikiem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej Umowy.
6. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania na adres Usługodawcy określony w § 1 ust. 2.
8. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Usługodawcę bądź przez Sprzedawcę.
9. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
10. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić ugodowo, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, a w odniesieniu do Konsumentów: przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).